Emotionell Kompetensutveckling ( EKU )

Emotionell Kompetens är ett uttryck för en människas insikt i sig själv och hennes förmåga att förstå och hantera sina emotioner. Det beskriver också hennes skicklighet i att kunna sätta sig in i och förstå en annan människas situation och därmed hennes förmåga att påverka och utveckla relationer till andra människor.

Man kan sammanfatta Emotionell Kompetens i fyra punkter:

 1. Självkännedom
 2. Förmåga att hantera emotioner.
 3. Empati.
 4. Förmåga att hantera relationer.

Dessa fyra punkter är samtidigt de steg som man genomgår i utvecklandet av Emotionell Kompetens. Självkännedom är det första och grundläggande steget. Skillnaden mellan djupgående förändringar med långsiktiga verkningar och kosmetiska ytliga insatser ligger många gånger i graden av satsning som görs under denna grundläggande fas.

Förmågan att hantera emotioner är något som både utvecklas parallellt med självkännedom men också mognar efterhand. En människa som lärt sig att bättre hantera sina emotioner är inte längre lika konflikträdd och har heller inga svårigheter att motivera sig till större ansträngningar i livets uppförsbackar.

Det sägs att man känner andra genom sig. En ökad självkännedom leder till större förståelse och tolerans. Det blir lättare att umgås med människor på alla plan. Relationer med kunder och arbetskamrater förbättras. Konflikter reds ut smidigare och det är lättare att möta aggression och irritation från andra människor. Stresståligheten ökar markant.

Man kan på följande sätt sammanfatta de effekter som satsningen på att utveckla företagets Emotionella Kompetens ger:

 1. ökad arbetsmotivation
 2. bättre kundrelationer
 3. rakare kommunikation och snabbare beslut
 4. ökad stresstålighet
 5. färre konflikter på arbetsplatsen
 6. färre sjukskrivningar
 7. lägre personalomsättning
 8. bättre laganda
 9. ökad ansvarskänsla

Allt arbete innehåller på ett eller annat sätt kontakt med människor. Att vi dessutom i allt större utsträckning organiserar oss i team eller projektgrupper ökar kontaktytan mellan människor. Att få dessa människor att kreativt verka tillsammans är inte längre bara en funktion av deras kunskaper eller färdigheter. Emotionell Kompetens är oljan som får maskineriet att rulla friktionsfritt.

Att utveckla vår personlighet är inte längre något som vi kan bortse från. Det är inte längre, om vi skall göra det, som är frågan utan, när skall vi sätta igång. Emotionell Kompetens är idag en konkurrensfaktor som inte kan negligeras.

Tillgänglig statistik visar med all tydlighet att företag som satsar på medarbetarnas personliga utveckling också går med ökad vinst.