Situations- och Individanpassat Ledarskap


Effektiva ledare anpassar på ett optimalt sätt sitt ledarskap till medarbetarens behov. För att kunna göra detta måste ledaren skaffa sig en god uppfattning om medarbetarens kompetens och förmåga att klara av sin arbetsuppgift samt den motivation och självförtroende som medarbetaren har inför uppgiften. Ledaren måste också förstå medarbetarens personliga preferenser.

Denna diagnos ligger till grund för ledarens val av ledarstil. Vissa medarbetare kräver mycket instruktion och ledning, andra behöver mer uppmuntran och stöd. En del behöver en blandning av båda och andra presterar bäst om de får arbeta på egen hand.

Varje medarbetare har ett unikt behov av arbetsledning för att lösa en given uppgift. Optimal arbetsledning inträffar när ledaren ger medarbetaren exakt den arbetsledning som denne har behov av. Att ge för mycket arbetsledning skapar frustration och avståndstagande och i vissa fall kan också medarbetarens självförtroende skadas. Att lägga sig för mycket i en medarbetares arbete när denne har både nödvändig kompetens och ett högt engagemang är att ge för mycket arbetsledning.

Att ge för lite arbetsledning skapar även det frustration och avståndstagande. En medarbetare som ännu inte fullt ut lärt sig sin arbetsuppgift har naturligtvis ett stort behov av att öka sin kompetens och säkert också få någon form av emotionell support för att stärka motivationen och självförtroendet. Att lämna en sådan medarbetare att själv lösa sina uppgifter skapar förutsättningar för misslyckande och dåliga resultat.

Ett optimalt ledarskap kräver medvetenhet om vilka faktorer som gör medarbetaren framgångsrik och en förmåga att handla därefter.

En ledares förmåga att kunna använda flera olika ledarstilar kallar vi flexibilitet. Flexibiliteten hos en ledare är avgörande för hur ledaren skall kunna leda sina medarbetare på ett effektivt sätt. Förmågan att bete sig på olika sätt i olika situationer kräver god självkännedom och insikt i sitt eget känsloliv. Empati, förmågan att leva sig in i en annan människa är också avgörande för hur väl en ledare kan sätta sig in i sina medarbetares olika situationer.

Att ha goda relationer till sina medarbetare och se arbetet som ett partnerskap där framgång är resultatet av ett samarbete mellan ledaren och medarbetaren skapar delaktighet och vilja till ansvar. Detta kräver en dialog mellan ledaren och medarbetaren om vilken ledarstil man behöver. Denna dialog ger också ledaren en bra återkoppling på sitt ledarskap. Du behöver bra sparringpartners om du skall bli en bra ledare och vilka är bättre än dina medarbetare.

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet lär deltagarna de tre färdigheterna Diagnos, Flexibilitet och Dialog. Till detta kommer fördjupningsavsnitt i Kommunikation och Aktivt Lyssnande, Emotionell och Social Kompetens, Att styra med visioner samt Förändringsarbete.

Programmet innehåller följande avsnitt:

Inledning

Översikt

Ledarskap är att utveckla människor. Goda ledare hjälper sina medarbetare att växa och utvecklas till självständiga medarbetare. Effektiva ledare lär sina medarbetare att leda sig själva. Ansvar och befogenhet kan då delegeras fullt ut och människor får frihet att utnyttja sin egen inneboende kreativitet och skaparkraft. Ledaren styr inte längre med makt och kontroll utan genom företagets visioner och värderingar. Resultatet blir en organisation som är snabb och effektiv när det gäller att anpassa sig till omvärldens förändringar.

När medarbetare får möjlighet att i en dialog med sin ledare påverka vilken arbetsledning de får och vilken hjälp de behöver för att utvecklas kommer tilliten mellan ledare och medarbetare att växa. Denna utvecklingsprocess startar med en tydlig struktur och träning med målet att medarbetarna så småningom själva ska kunna styra sitt arbete.

Att vara ledare innebär att skapa en miljö där människor kan utvecklas, anta utmaningar och dela med sig av sin kompetens och engagemang till andra.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Diagnos

Översikt

Varje medarbetare har ett unikt behov av arbetsledning för att lösa en given uppgift. Ledarens förmåga och villighet att bedöma det behovet kallas diagnos. Denna bedömning ligger sedan till grund för ledarens val av ledarstil. Vad behöver medarbetaren för att klara av arbetsuppgiften eller nå målet och hur ser utvecklingsbehoven ut? Effektiva ledare måste ge sig tid att reflektera och tänka innan man agerar.

Diagnos är ett sätt att bedöma en medarbetares utvecklingsnivå i termer av vilken kompetens och vilket engagemang denne visar inför en viss uppgift eller ett visst mål och samtidigt förstå hur medarbetarens personlighet påverkas av olika ledarstilar.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Flexibilitet

Översikt

Flexibilitet är förmågan att lätt och ledigt kunna använda ett flertal olika ledarstilar. Valet av ledarstil är en anpassning till de behov en medarbetare har på en given utvecklingsnivå. Du kommer att få lära dig hur effektiva ledare uppträder för att utveckla sina medarbetares kompetens, motivation och självförtroendet.

En ledare använder en kombination av två olika grupper av beteenden. Den ena är instruktiva beteenden, som syftar till att utveckla medarbetarens kunskap och förståelse för hur arbetet skall utföras på bästa sätt. Den andra är stödjande beteenden, som syftar till att stärka medarbetarens motivation och självförtroende inför en viss uppgift.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Dialog

Översikt

Situations- och Individanpassat Ledarskap är inte något man utövar mot sina medarbetare utan något man gör tillsammans med dem. För att ledaren skall kunna välja vilken ledarstil som bäst svarar mot medarbetarnas behov är det nödvändigt att fråga dem hur de ser på sig själva och sina arbetsuppgifter samt vilket ledarskap de vill ha av ledaren.

Nästa steg är att bli enig med medarbetarna om hur man skall nå såväl egna som företagets mål och vilken ledarstil de behöver för att nå dessa och samtidigt utvecklas. Dialogen skapar en öppnare kommunikation mellan ledare och medarbetare. Den ger också ledaren värdefull återkoppling för att utveckla sitt eget ledarskap.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Visionsarbete

Översikt

Att leda med visioner och värderingar är nödvändigt för att skapa engagemang och förståelse för företagets affärsidé och hur företaget ser sin framtid. De flesta ledare är överens om detta men det är ändå få som lyckas skapa en gemensam värdegrund och enighet kring en gemensam vision.

För att kunna leda andra människor måste man kunna leda sig själv. Detta stämmer i ännu högre grad när det gäller visioner och värderingar. En ledare måste kunna leda sig själv genom egna värderingar och tydliggöra detta i sitt beteende utan att nödvändigtvis tala om det. En ledare måste också kunna förmedla en vision som engagerar och entusiasmerar medarbetarna. Att vara ett föredöme och leva som man lär är en förutsättning för att skapa trovärdighet kring gällande värderingar och vision.

Alla människor kan skapa kraftfulla visioner och genomföra dem. När människor samlas kring en gemensam vision släpps enorma krafter loss.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Kommunikation

Översikt

Kommunikation betyder att man gör något gemensamt och att de som deltar delar ansvaret för att kommunikationen fungerar. I dagens samhälle där vi nästan dränks av information är det mycket viktigt att samtal mellan människor fungerar och att vi förstår varandra. Utan en fungerande dialog är det lätt att vi pratar förbi varandra. Många av oss tror att bara för att någonting är självklart för mig så är det också självklart för andra.

Aktivt lyssnande innebär intresse för någon annans behov och uppfattningar. Ordet aktiv betyder här att på ett engagerat sätt utröna vad man uppfattat av vad den andre har sagt. I det ligger en möjlighet till fördjupning av frågor. Att bemöda sig om att förstå. Det är inte nödvändigt att dela den andres uppfattningar, men viljan att förstå måste finnas. Det ger också en möjlighet att pröva djup och hållfasthet i en annan persons resonemang och ståndpunkter. Aktivt lyssnande är ett gemensamt utforskande av varandras tankar.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Förändringsarbete

Översikt

Dåligt genomförda förändringar skapar onödig stress och kaos i en organisation. I det här avsnittet kommer du att få lära dig hur du lotsar dina medarbetare genom förändringens olika faser och på så sätt eliminerar den oro och det motstånd som naturligt uppstår inför varje förändring.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Personliga preferenser

Översikt

Att ha grundläggande insikt i sig själv och förmåga att förstå och hantera sina emotioner är nödvändigt för att kunna sätta sig in i och förstå en annan människas situation. Man kan inte förstå något i en annan människa som man inte har förstått hos sig själv. Självkännedom är därför nödvändig för att kunna bygga och bibehålla relationer med andra människor.

Personlig utveckling kan beskrivas i fyra steg. Självkännedom är det första och grundläggande steget. Skillnaden mellan djupgående förändringar med långsiktiga verkningar och kosmetiska ytliga insatser ligger många gånger i graden av satsning som görs i denna fas.

Förmågan att hantera sina emotioner är något som både utvecklas parallellt med självkännedomen men också mognar efterhand. En människa som lärt sig att bättre hantera sina emotioner är inte längre lika konflikträdd och har heller inga svårigheter att motivera sig till större ansträngningar i livets uppförsbackar. Dessa egenskaper ger ledarskapet både det djup och den bredd som krävs av dagens ledare.

I detta avsnitt kommer du att få lära dig en personlighetsmodell kallad Enneagram. Den ger dig förståelse för du själv fungerar och skiljer dig från andra. Den ger dig också möjlighet att förstå dina medarbetares personligheter på ett djupare sätt.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att: