Projektarbete.

När en projektgrupp fungerar med sin totala kapacitet är den mer effektiv och bättre på att lösa problem än vilken person som helst, som arbetar för sig själv. Det skapas en synergieffekt, som gör gruppen till något mer än bara summan av ett antal individer.

Traditionell projektledarutbildning strävar efter att ge deltagarna metoder och verktyg för att organisera, administrera och genomföra ett projekt. En sådan utbildning är logisk till sin natur och förstås endast av vår vänstra hjärnhalva. För att framgångsrikt kunna genomföra ett projekt krävs dessutom kunskaper och färdigheter i att leda och förstå mänskligt beteende, något som vi kallar emotionell och social kompetens. Vi vet idag att ca. 60% av alla misslyckade projekt ej kunnat slutföras p.g.a.. bristande kommunikation och samarbete. För att lösa detta problem har vi skapat en ny projektledarutbildning. Genom att fokusera på emotionell och social kompetens kommer vår utbildning att ge deltagarna nödvändiga insikter och färdigheter för att kunna skapa ett arbetsklimat som möjliggör ett optimalt utnyttjande av medarbetarnas unika kompetenser.

Syftet med programmet är att förmedla sådana kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna bli en effektiv medlem i en effektiv grupp samt ge deltagarna redskap att använda såväl för gruppens utveckling som sin egen personliga utveckling.

Programmet består av sex steg:
 1. Projektadministration.
 2. Effektivt fungerande grupper.
 3. Gruppens utvecklingsfaser.
 4. Gruppdynamik.
 5. Kommunikation.
 6. Ledarskapets funktioner.
 7. Konflikthantering.
 8. Emotionell kompetens.

1. Projektadministration

Följande områden går vi igenom:

2. Effektivt fungerande grupper

Oavsett vad gruppens arbete består av så finns det vissa karakteristiska egenskaper som alla grupper har gemensamt. Att känna till dessa egenskaper är avgörande om gruppens medlemmar skall kunna hjälpa gruppen att utvecklas till en effektivt fungerande grupp.
Arbetet kommer att fokuseras på de sju egenskaper (FUNGERA) som karakteriserar effektivt fungerande grupper.

Deltagarna kommer att få lära sig att med hjälp av ett analysinstrument bedöma gruppens effektivitet enligt "FUNGERA"-modellen och ta fram en handlingsplan för att utveckla och förbättra gruppens arbete.

3. Gruppens utvecklingsfaser

Alla grupper är unika, dynamiska, ständigt föränderliga levande system som trots detta har vissa gemensamma nämnare. Oräkneliga forskningsrapporter under de senaste fyrtio åren visar med all tydlighet på att alla grupper genomgår samma utvecklingsfaser under sin livstid. Gruppen kan också gå tillbaka till en tidigare utvecklingsfas om gruppens arbete på något sätt förändras eller om medlemmar tillkommer eller slutar. Dessa faser är:
Att känna till vad som karakteriserar dessa faser och de behov som gruppen har under resp. fas är nödvändigt för att gruppens arbete inte skall stagnera. Deltagarna kommer också att få lära sig använda ett analysinstrument, som beskriver gruppens utvecklingsfas, och att lära sig hur man på bästa sätt hjälper gruppen att utvecklas genom de olika faserna.

4. Gruppdynamik

Den mest grundläggande färdigheten hos en effektiv gruppmedlem är att kunna vara en "deltagande observatör". Det vill säga att ha förmågan att både vara engagerad i gruppens arbete (VAD), samtidigt som man är medveten om processen (HUR). Träning av observationsfärdigheter sker konstant under utbildningstiden men också genom särskilda gruppdynamiska övningar där vi tränar förmågan att ställa diagnos och att ge återkoppling till gruppen.

5. Kommunikation

En öppen och rak kommunikation i gruppen leder till ökad självkännedom för deltagarna och till ökad effektivitet i gruppens arbete. Under detta avsnitt kommer vi att träna aktivt lyssnande och att aktivt ge och ta kritik.

6. Ledarskapets funktioner

Forskning kring effektiva chefer, lärare, terapeuter och grupphandledare stödjer uppfattningen om att det finns vissa kombinationer av ledarskapsfunktioner som i vissa situationer är effektivare än andra. Det betyder att man, för att kunna motsvara gruppens förväntningar, måste utveckla förmågan att kunna uppträda på olika sätt, vid olika tidpunkter. Som utgångspunkt för att utveckla denna flexibilitet ytterligare, är det nödvändigt att man känner till sin egen nuvarande ledarstil och de funktioner, man vanligtvis använder sig av. Varje deltagare kommer att fylla i en blankett för att utvärdera sin egen nuvarande ledarstil och jämföra sina egna typiska beteenden med det, som forskningen kommit fram till för effektiva gruppledare. I mindre grupper, kommer deltagarna dessutom att få möjlighet att diskutera typiska problemsituationer, ställa diagnoser över utvecklingsfaser och fastställa de mest passande ledarskapsfunktionerna.

7. Konflikthantering

Konflikter är oundvikliga. En effektivt fungerande grupp är medveten om detta och hanterar konflikter öppet och medvetet. En grupp som lärt sig att lösa konflikter blir mer kreativ. Under detta avsnitt kommer vi att lära oss om olika orsaker till konflikter, vår personliga konfliktlösningsstil och en modell för att kunna hantera framtida konflikter på ett kreativt sätt.

8. Emotionell kompetens

Emotionell kompetens har fyra byggstenar:

 1. Självkännedom
 2. Förmåga att hantera emotioner
 3. Empati
 4. Förmåga att hantera relationer

Under detta avsnitt kommer vi att arbeta med deltagarnas egen personliga utveckling. Vi kommer att lära oss hur vår barndom präglat oss till olika människor och hur man idag kan arbeta med sin egen utveckling för att utveckla sitt ledarskap och sig själv som människa. Deltagarna kommer att få möjlighet att lära sig mycket om varandra och också förstå varandras olikheter och olika beteendemönster med en djupare insikt och därmed öka sin respekt och tolerans mot varandra.