Konsten att skapa vinnande lag.

Aldrig tidigare i historien har fömågan att kunna arbeta i grupper varit viktigare för ett företags eller en verksamhets framgång, än i dag.

De snabba sociala och teknologiska förändringar vårt samhälle utsätts för exponerar oss för typer av stress vi aldrig tidigare varit utsatta för. Våra organisationer blir allt mer komplexa och konkurrensutsatta. Vi kan inte längre vara beroende av enstaka högpresterande individer, inte om vi vill vara konkurrenskraftiga i alla fall. Vi måste skapa nya möjligheter för våra medarbetare och frigöra den kreativitet som alla har inom sig.

När man lägger ihop dessa förändringar med förändringar i värderingar och traditionell arbetsetik får man ökade krav på en ändrad organisationsstruktur och nya krav på ledarskap. Människor kräver något mer. De kräver både självförverkligande och god lön.

Som en följd av detta har grupper blivit en organisationsstruktur i sig själv. Det ökar det personliga ansvaret, engagemanget, släpper loss kreativiteten och skapar nya färdigheter.

Syftet med programmet är att förmedla sådana kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna bli en effektiv medlem i en effektiv grupp samt ge deltagarna redskap att använda såväl för gruppens utveckling som sin egen personliga utveckling.

Programmet består av sex steg:
 1. Effektivt fungerande grupper.
 2. Gruppens utvecklingsfaser.
 3. Gruppdynamik.
 4. Kommunikation.
 5. Ledarskapets funktioner.
 6. Konflikthantering.
 7. Emotionell kompetens.

Effektivt fungerande grupper

Översikt

Oavsett vad gruppens arbete består av så finns det vissa karakteristiska egenskaper som alla grupper har gemensamt. Att känna till dessa egenskaper är avgörande om gruppens medlemmar skall kunna hjälpa gruppen att utvecklas till en effektivt fungerande grupp.

Arbetet kommer att fokuseras på de sju egenskaper (FUNGERA) som karakteriserar effektivt fungerande grupper. Deltagarna kommer att få lära sig att med hjälp av ett analysinstrument bedöma gruppens effektivitet enligt "FUNGERA"-modellen och ta fram en handlingsplan för att utveckla och förbättra gruppens arbete.

Syfte:

Gruppens utvecklingsfaser

översikt


Alla grupper är unika, dynamiska, ständigt föränderliga levande system som trots detta har vissa gemensamma nämnare. Oräkneliga forskningsrapporter under de senaste fyrtio åren visar med all tydlighet att alla grupper genomgår samma utvecklingsfaser under sin livstid.

Det är två faktorer som avgör utvecklingsfasen: Att känna till vad som karakteriserar dessa faser och de behov som gruppen har under resp. fas är nödvändigt för att gruppens kompetens och engagemang skall utvecklas.

Gruppen kan också falla tillbaka till en tidigare utvecklingsfas om gruppens arbete på något sätt förändras eller om medlemmar tillkommer eller slutar. Det är därför också viktigt att förstå vad som kan göras i sådana situationer.

Deltagarna kommer också att få lära sig använda ett analysinstrument, som beskriver gruppens utvecklingsfas, och att lära sig hur man på bästa sätt hjälper gruppen att utvecklas genom de olika faserna.

Syfte:

Gruppdynamik

Översikt

En viktig och grundläggande färdighet hos en effektiv gruppmedlem är att kunna vara en "deltagande observatör". Det vill säga att ha förmågan att både vara engagerad i gruppens arbete (VAD), samtidigt som man är medveten om processen (HUR). Träning av observationsfärdigheter sker konstant under utbildningstiden men också genom särskilda gruppdynamiska övningar där vi tränar förmågan att ställa diagnos och att ge och få återkoppling från gruppen.

Syfte

Kommunikation

Översikt

En öppen och rak kommunikation i gruppen leder till ökad självkännedom för deltagarna och ökad effektivitet i gruppens arbete. Att lära sig lyssna aktivt, att ge feedback och att öppna sig själv, är nödvändigt om gruppen ska kunna utvecklas och bli en effektivt fungerande grupp.

Under detta avsnitt kommer vi att träna aktivt lyssnande och att aktivt ge och ta kritik.

Syfte

Ledarskapets funktioner

Översikt

Forskning kring effektiva chefer, lärare, terapeuter och grupphandledare stödjer uppfattningen om att det finns vissa kombinationer av ledarskapsfunktioner som i vissa situationer är effektivare än andra. Det betyder att man, för att kunna motsvara gruppens förväntningar, måste utveckla förmågan att kunna uppträda på olika sätt, vid olika tidpunkter. Som utgångspunkt för att utveckla denna flexibilitet ytterligare, är det nödvändigt att man känner till sin egen nuvarande ledarstil och de funktioner, man vanligtvis använder sig av. Varje deltagare kommer att fylla i en blankett för att utvärdera sin egen nuvarande ledarstil och jämföra sina egna typiska beteenden med det, som forskningen kommit fram till för effektiva gruppledare. I mindre grupper, kommer deltagarna dessutom att få möjlighet att diskutera typiska problemsituationer, ställa diagnoser över utvecklingsfaser och fastställa de mest passande ledarskapsfunktionerna.

Syfte

Konflikthantering

Översikt

Konflikter är oundvikliga. En effektivt fungerande grupp är medveten om detta och hanterar konflikter öppet och medvetet. En grupp som lärt sig att lösa konflikter blir mer kreativ. Under detta avsnitt kommer vi att lära oss om olika orsaker till konflikter, vår personliga konfliktlösningsstil och en modell för att kunna hantera framtida konflikter på ett kreativt sätt.

Syfte

Emotionell kompetens

Översikt

Emotionell kompetens har fyra byggstenar:
 1. Självkännedom
 2. Förmåga att hantera emotioner
 3. Empati
 4. Förmåga att hantera relationer
Under detta avsnitt kommer vi att arbeta med deltagarnas egen personliga utveckling. Vi kommer att lära oss hur vår barndom präglat oss till olika människor och hur man idag kan arbeta med sin egen utveckling för att utveckla sitt ledarskap och sig själv som människa. Deltagarna kommer att få möjlighet att lära sig mycket om varandra och också förstå varandras olikheter och olika beteendemönster med en djupare insikt och därmed öka sin tolerans och respekt för varandra.

Du kommer också att få återkoppling från gruppens medlemmar på den inverkan ditt beteende har haft på de andra under utbildningens gång. Baserat på denna feedback och dina egna personliga mål, kommer du att få en möjlighet att utforma en egen åtgärdsplan, för en fortsatt utveckling och ökad effektivitet.

Syfte: